خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
9تعریف و تدوین اولویتهای پژوهشی توسط کارگروههای تخصصی20/09/1384
10اعلام اولویتهای پژوهشی به شورای قطب به منظور بررسی و تصویب نهائی27/09/1384
11تصویب اولویتهای رسیده از کارگروههای تخصصی و تهیه لیست نهائی اولویتهای پژوهشی مرتبط با کلیه کارگروهها27/09/1384
12فراخوان طرحهای پژوهشی بر اساس اولویتها27/09/1384
13دریافت طرحهای پژوهشی مرتبط (هر کارگروه حداقل یک طرح)25/09/1384
14مطرح کردن طرحهای پژوهشی مرتبط و طرح آنها در شورای قطب25/09/1384
15بررسی نهائی طرحهای مورد تائید کارگروهها در شورای قطب و تخصیص حمایت مالی حسب ضرورت طرح و اعتبارات موجود در قطب علمی23/11/1384-07/12/1384در این فاصله زمانی تعداد 8 طرح پژوهشی جهت آغاز بکار کارگروههای تخصصی به تصویب رسید (هر کارگروه یک طرح).
16دریافت طرحهای پژوهشی رسیده از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج دانشگاه تهران، و بررسی و تصویب آنها23/11/1384-این روند بصورت پیوسته صورت گرفته و تا پایان سال 1385 تعداد 17 طرح با حمایت مالی قطب آغاز گردیدهاند. تعداد متنابهی از طرحهای رسیده به قطب در انتظار تامین اعتبار به منظور تصویب نهائی هستند.
17برگزاری اولین همایش علمی قطب18/02/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
18چاپ مجموعه مقالات همایش اول18/02/1385همزمان با برگزاری همایش صورت گرفت.
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.