خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
29راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی01/07/1385این سایت بصورت مستمر در دست تکمیل و بهسازی است.
30چاپ جلد اول کتاب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی از دستاوردهای مقالات ارائه شده در کنفرانس اول قطبدر مراحل چاپ میباشد.
31شرکت در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری25/10/1385-29/10/1385در این نمایشگاه این قطب، که تنها قطب علمی شرکت کننده در نمایشگاه بود، به ارائه خلاصهای از دستاوردهای خود پرداخت.
32پیگیری پیشرفت طرحهااز طریق گزارشهای مدیران کارگروهها بطور مستمر ادامه دارد.
33تعریف سرفصل دروسآذر ماه 1385برای گرایش مهندسی زمین برای رشته علوم مهندسی به درخواست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.
نمایش ۳۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.