خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
18چاپ مجموعه مقالات همایش اول18/02/1385همزمان با برگزاری همایش صورت گرفت.
27چاپ خلاصه مقالات همایش دوم05/10/1385-06/10/1385همزمان با برگزاری همایش دوم صورت گرفت.
30چاپ جلد اول کتاب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی از دستاوردهای مقالات ارائه شده در کنفرانس اول قطبدر مراحل چاپ میباشد.
31شرکت در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری25/10/1385-29/10/1385در این نمایشگاه این قطب، که تنها قطب علمی شرکت کننده در نمایشگاه بود، به ارائه خلاصهای از دستاوردهای خود پرداخت.
4دعوت از دبیر قطبهای علمی دانشگاه تهران و مدیران قطبهای علمی موفق دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوره اول فعالیتهای قطبهای به جلسات شورای این قطب علمی08/08/1384-در این مدت از جناب آقای دکتر کمرهای، جناب آقای دکتر کارو لوکس، جناب آقای دکتر فیض، و جناب آقای دکتر سلطانیانزاده در جلساتی مجزا جهت کسب تجربیات دعوت به عمل آمد
15بررسی نهائی طرحهای مورد تائید کارگروهها در شورای قطب و تخصیص حمایت مالی حسب ضرورت طرح و اعتبارات موجود در قطب علمی23/11/1384-07/12/1384در این فاصله زمانی تعداد 8 طرح پژوهشی جهت آغاز بکار کارگروههای تخصصی به تصویب رسید (هر کارگروه یک طرح).
21شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهرانآذر ماه 85جهت بهرهگیری از کلیه مناسبتهای علمی به منظور اطلاع رسانی از اهداف و فعالیتهای قطب صورت پذیرفت.
17برگزاری اولین همایش علمی قطب18/02/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
20برگزاری دومین همایش قطب05/10/1385-06/10/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
26تشکیل دبیرخانه دائمی برای قطب و همایشهای سالیانه07/10/1385بلافاصله بعد از اتمام همایش دوم قطب با توجه به نیاز تداوم این همایشها به عنوان فضای شناسائی متخصصین و تبادل نظرهای علمی اقدام به تاسسیس دبیرخانه دائمی همایش گردید.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.