خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
22/08/138422/08/1384 به تصویب شورای قطب رسید
04/10/1384
23ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای بینالمللی11/05/1384-تا پایان سال138569 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای بینالمللی ارائه گردیده است.
24ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای ملی/05/1384-تا پایان سال138540 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای ملی ارائه گردیده است.
10اعلام اولویتهای پژوهشی به شورای قطب به منظور بررسی و تصویب نهائی27/09/1384
3اقدام به تدوین استراتژی کلی قطب علمی و تدوین یک برنامه کاری 5 ساله11/05/1384-این برنامه در تاریخ
22امضاء تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی با قطب علمی توسعه شهری پایدار دانشکده هنرهای زیبایپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران01/09/1385این تفاهمنامه در جلسهای که در محل دفتر این قطب علمی با حضور مدیر قطب علمی توسعه شهری پایدار برگزار گردید به امضاء رسید.
6انتخاب مدیر کارگروه و درخواست از مدیر جهت دعوت از اساتید دانشگاههای مختلف با تخصص و زمینههای کاری مرتبط با کارگروه22/08/1384
15بررسی نهائی طرحهای مورد تائید کارگروهها در شورای قطب و تخصیص حمایت مالی حسب ضرورت طرح و اعتبارات موجود در قطب علمی23/11/1384-07/12/1384در این فاصله زمانی تعداد 8 طرح پژوهشی جهت آغاز بکار کارگروههای تخصصی به تصویب رسید (هر کارگروه یک طرح).
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.