خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
28تلاش در جهت کسب منابع مالی به منظور تامین اعتبارت مورد نیاز انجامطرحهای جاری و طرحهای در لیست اولویتهابطور مستمر ادامه دارد.
30چاپ جلد اول کتاب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی از دستاوردهای مقالات ارائه شده در کنفرانس اول قطبدر مراحل چاپ میباشد.
32پیگیری پیشرفت طرحهااز طریق گزارشهای مدیران کارگروهها بطور مستمر ادامه دارد.
24ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای ملی/05/1384-تا پایان سال138540 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای ملی ارائه گردیده است.
25چاپ دستاورهای پژوهشی قطب در نشریات علمی-پژوهشی/05/1384-تا پایان سال138526 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در نشریات علمی-پژوهشی ارائه گردیده است.
29راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی01/07/1385این سایت بصورت مستمر در دست تکمیل و بهسازی است.
22امضاء تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی با قطب علمی توسعه شهری پایدار دانشکده هنرهای زیبایپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران01/09/1385این تفاهمنامه در جلسهای که در محل دفتر این قطب علمی با حضور مدیر قطب علمی توسعه شهری پایدار برگزار گردید به امضاء رسید.
04/10/1384
20برگزاری دومین همایش قطب05/10/1385-06/10/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.