خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
04/10/1384
5تعریف کارگروهای تخصصی و تدوین وظایف آنها22/08/1384
6انتخاب مدیر کارگروه و درخواست از مدیر جهت دعوت از اساتید دانشگاههای مختلف با تخصص و زمینههای کاری مرتبط با کارگروه22/08/1384
7تائید نهائی اعضاء کارگروهها از طرف شورای قطب29/08/1384
8تشکیل کارگروهای تخصصی06/09/1384
9تعریف و تدوین اولویتهای پژوهشی توسط کارگروههای تخصصی20/09/1384
10اعلام اولویتهای پژوهشی به شورای قطب به منظور بررسی و تصویب نهائی27/09/1384
11تصویب اولویتهای رسیده از کارگروههای تخصصی و تهیه لیست نهائی اولویتهای پژوهشی مرتبط با کلیه کارگروهها27/09/1384
12فراخوان طرحهای پژوهشی بر اساس اولویتها27/09/1384
13دریافت طرحهای پژوهشی مرتبط (هر کارگروه حداقل یک طرح)25/09/1384
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.