خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
14مطرح کردن طرحهای پژوهشی مرتبط و طرح آنها در شورای قطب25/09/1384
22/08/138422/08/1384 به تصویب شورای قطب رسید
25چاپ دستاورهای پژوهشی قطب در نشریات علمی-پژوهشی/05/1384-تا پایان سال138526 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در نشریات علمی-پژوهشی ارائه گردیده است.
24ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای ملی/05/1384-تا پایان سال138540 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای ملی ارائه گردیده است.
23ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای بینالمللی11/05/1384-تا پایان سال138569 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای بینالمللی ارائه گردیده است.
32پیگیری پیشرفت طرحهااز طریق گزارشهای مدیران کارگروهها بطور مستمر ادامه دارد.
3اقدام به تدوین استراتژی کلی قطب علمی و تدوین یک برنامه کاری 5 ساله11/05/1384-این برنامه در تاریخ
22امضاء تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی با قطب علمی توسعه شهری پایدار دانشکده هنرهای زیبایپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران01/09/1385این تفاهمنامه در جلسهای که در محل دفتر این قطب علمی با حضور مدیر قطب علمی توسعه شهری پایدار برگزار گردید به امضاء رسید.
2تشکیل جلسات منظم اعضاء هسته قطب علمی (حداقل یک جلسه هر دو هفته یکبار)از 03/7/1384این جلسات دو هفته یکبار همچنان ادامه دارند
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.