خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
16دریافت طرحهای پژوهشی رسیده از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج دانشگاه تهران، و بررسی و تصویب آنها23/11/1384-این روند بصورت پیوسته صورت گرفته و تا پایان سال 1385 تعداد 17 طرح با حمایت مالی قطب آغاز گردیدهاند. تعداد متنابهی از طرحهای رسیده به قطب در انتظار تامین اعتبار به منظور تصویب نهائی هستند.
19راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی26/06/1385این سایت از تاریخ 26/06/1385 در به همراه سایت همایش راه اندازی گردید. تکمیل این سایت با کلیه اطلاعات فعالیت و طرحهای قطب در دست تهیه میباشد.
29راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی01/07/1385این سایت بصورت مستمر در دست تکمیل و بهسازی است.
1شروع بکار قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی با دریافت حکم از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری11/05/1384بر اساس تاریخ نامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به رئیس دانشگاه تهران مبنی بر پذیرش ایجاد این قطب علمی
33تعریف سرفصل دروسآذر ماه 1385برای گرایش مهندسی زمین برای رشته علوم مهندسی به درخواست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.
28تلاش در جهت کسب منابع مالی به منظور تامین اعتبارت مورد نیاز انجامطرحهای جاری و طرحهای در لیست اولویتهابطور مستمر ادامه دارد.
26تشکیل دبیرخانه دائمی برای قطب و همایشهای سالیانه07/10/1385بلافاصله بعد از اتمام همایش دوم قطب با توجه به نیاز تداوم این همایشها به عنوان فضای شناسائی متخصصین و تبادل نظرهای علمی اقدام به تاسسیس دبیرخانه دائمی همایش گردید.
20برگزاری دومین همایش قطب05/10/1385-06/10/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
17برگزاری اولین همایش علمی قطب18/02/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
21شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهرانآذر ماه 85جهت بهرهگیری از کلیه مناسبتهای علمی به منظور اطلاع رسانی از اهداف و فعالیتهای قطب صورت پذیرفت.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۶ مورد.