خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
15بررسی نهائی طرحهای مورد تائید کارگروهها در شورای قطب و تخصیص حمایت مالی حسب ضرورت طرح و اعتبارات موجود در قطب علمی23/11/1384-07/12/1384در این فاصله زمانی تعداد 8 طرح پژوهشی جهت آغاز بکار کارگروههای تخصصی به تصویب رسید (هر کارگروه یک طرح).
4دعوت از دبیر قطبهای علمی دانشگاه تهران و مدیران قطبهای علمی موفق دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوره اول فعالیتهای قطبهای به جلسات شورای این قطب علمی08/08/1384-در این مدت از جناب آقای دکتر کمرهای، جناب آقای دکتر کارو لوکس، جناب آقای دکتر فیض، و جناب آقای دکتر سلطانیانزاده در جلساتی مجزا جهت کسب تجربیات دعوت به عمل آمد
31شرکت در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری25/10/1385-29/10/1385در این نمایشگاه این قطب، که تنها قطب علمی شرکت کننده در نمایشگاه بود، به ارائه خلاصهای از دستاوردهای خود پرداخت.
30چاپ جلد اول کتاب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی از دستاوردهای مقالات ارائه شده در کنفرانس اول قطبدر مراحل چاپ میباشد.
27چاپ خلاصه مقالات همایش دوم05/10/1385-06/10/1385همزمان با برگزاری همایش دوم صورت گرفت.
18چاپ مجموعه مقالات همایش اول18/02/1385همزمان با برگزاری همایش صورت گرفت.
نمایش ۳۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.