نقشه پردیس ۱

۱. دانشکده مهندسی عمران

۲. دانشکده مهندسی شیمی

۳. گروه علوم پایه

۴. درب خیابان ۱۶ آذر

۵. درب خیابان انقلاب

۶. درب خیابان قدس