دفتر برنامه‌ریزی و نظارت

رئیس اداره:

سرکار خانم مریم سادات طاهری / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  

جایگاه سازمانی:

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت دانشکدگان فنی زیر نظر مستقیم ریاست دانشکدگان فنی مشغول به فعالیت می‌باشد.

  

وظایف دفتر برنامه‌ریزی و نظارت دانشکدگان فنی :

الف) انجام امور مربوط به تغییرات و بازنگری ساختار دانشکدگان فنی

جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل کلیه اطلاعات و تقاضاهای دریافتی از کلیه دانشکده‌های تابعه پردیس فنی انجام مکاتبات و پیگیری‌های مربوط تغییرات و بازنگری ساختار در ستاد دانشگاه و اداره کل برنامه بودجه و تحول سازمانی و انجام بررسی اولیه درخواست‌های واحدهای تابعه دانشکدگان فنی برای ایجاد گروه، بخش یا دانشکده جدید بر اساس شاخص‌های مصوب هیات امنا.

ب) انجام امور مربوط به برنامه میان مدت و سند چشم انداز دانشکدگان فنی:

  • جمع آوری و اخذ نظرات کلیه دانشکده‌ها و صاحب‌نظران پردیس
  • آماده‌سازی برنامه توسعه پردیس برای تصویب در شورای دانشکدگان فنی
  • تهیه گزارش‌های پیشرفت برنامه بر اساس شاخص‌های عملکرد


ج) انجام امور مربوط به ابلاغ و تخصیص بودجه دانشکدگان فنی:

  • پیشنهاد شاخص‌های تخصیص بودجه پردیس
  • همکاری و مشارکت با ستاد دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت‌ها
  • اخذ و تهیه گزارش‌های عملکردی از کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی دانشکدگان فنی.
  • تهیه گزارشات بودجه‌ای سالیانه و بررسی تغییرات احتمالی ناشی از تخصیص اعتبارات مختلف در سطح بودجه عمومی کل دانشکدگان فنی.


نشانی: طبقه سوم پردیس مرکزی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

تلفن :۶۶۹۵۲۳۹۶

داخلی :۳۶۰۹