دفتر برنامه‌ریزی و نظارت

مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و نظارت پردیس دانشکده‌های فنی:

دکتر فریبرز جولای

استاد مهندسی صنایع‌، پردیس دانشکده‌های فنی – دانشگاه تهران

کارشناس دفتر برنامه ریز و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

سرکار خانم شیرین رجبی / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

جایگاه سازمانی دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت پردیس دانشکده‌های فنی زیر نظر مستقیم ریاست پردیس دانشکده‌های فنی مشغول به فعالیت می‌باشد.

 

تماس با دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

طبقه سوم پردیس مرکزی، پردیس دانشکده های فنی تهران

تلفن :۶۶۹۵۲۳۹۶

داخلی :۳۶۰۹

 

وظایف:
الف) انجام امور مربوط به تغییرات و بازنگری ساختار پردیس فنی
جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل کلیه اطلاعات و تقاضاهای دریافتی از کلیه دانشکده‌ها ی تابعه پردیس فنی انجام مکاتبات و پیگیری‌های مربوط تغییرات و بازنگری ساختار در ستاد دانشگاه و اداره کل برنامه بودجه و تحول سازمانی
انجام بررسی اولیه درخواست های واحد های تابعه پردیس برای ایجاد گروه، بخش یا دانشکده جدید بر اساس شاخص‌های مصوب هیات امنا
ب) انجام امور مربوط به برنامه میان مدت و سند چشم انداز پردیس فنی:
جمع آوری و اخذ نظرات کلیه دانشکده ها و صاحب نظران پردیس و آماده سازی برنامه توسعه پردیس برای تصویب در شورای پردیس دانشکده های فنی
تهیه گزارش های پیشرفت برنامه بر اساس شاخصهای عملکرد
ج) انجام امور مربوط به ابلاغ و تخصیص بودجه پردیس دانشکده های فنی:
پیشنهاد شاخص‌های تخصیص بودجه پردیس
همکاری و مشارکت با ستاد دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت ها
اخذ و تهیه گزارش‌های عملکردی از کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی پردیس.
تهیه گزارشات بودجه ای سالیانه و بررسی تغییرات احتمالی ناشی از تخصیص اعتبارات مختلف در سطح بودجه عمومی کل پردیس فنی.