کار گروه های تخصصی

از آنجایی که کلیۀ اهداف تعریف شدۀ قطب از سه مرحلۀ: اخذ، تولید، پردازش، تجزیه و تحلیل کاربردی و ارائۀ اطلاعات تشکیل شده است و با توجه به اینکه این مراحل، حیطۀ مجزایی را در گرایشهای مهندسی نقشهبرداری خواهند داشت و به منظور دستیابی به اهداف کلی، شش کار گروه تخصصی ذیل تشکیل شده است:

 

۱- کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک

۲- کار گروه سیستمهای اطلاعات مکانی

۳- کار گروه فتوگرامتری و دورکاوی

۴- کار گروه ژئوفیزیک

۵- کار گروه بین رشتهای عمران- نقشهبرداری

۶- کار گروه بین رشتهای کامپیوتر- نقشهبرداری

 

وظایف این کارگروه ها را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

 

§ انتخاب لیستی از رویدادهای مرتبط با کار گروه و تدوین استراتژی درازمدت و کوتاه مدت گروه کاری برای مقابله با رویداد،

§ تعریف پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکترا در ارتباط با رویداد،

§ تعیین حیطههای بین رشتهای در ارتباط با رویداد و ایجاد ارتباط با سایر گرایشها و ایجاد زیرگروههای کاری،

§ تدوین سرفصل دروس جدید و کارگاه در ارتباط با رویداد،

§ ارائه گزارش دوماهیانۀ پیشرفت کارهای انجام شده بوسیلۀ مدیر کارگروه: (شامل استراتژی کلی و کوتاه مدت، پایان نامههای تعریف شده در ارتباط با اهداف گروه کاری، کنفرانسها، سخنرانیها و مقالات ارائه شده و یا در دست تهیه).

§ برگزاری سمینارهای یک روزه در ارتباط با اهداف کار گروهها. این سمینارها با مشارکت کلیۀ گروههای کاری به صورت همزمان برگزار میگردد.

§ برگزاری دورههای کوتاه مدت یا دراز مدت آموزشی در ارتباط با فعالیتها و دستاوردهای قطب،

§ ارتباط با صنعت،

§ ارتباطات بینالمللی،

§ جهتدهی فعالیتهای کار گروه برای تولید محصول خروجی قابل استفاده با توجه به موضوعات مرتبط با کار گروهها،

§ مشارکت با مدیریت قطب جهت تدوین گزارش سالانۀ قطب.