اهداف قطب

اهداف کلی این قطب، را میتوان راستای محورهای ذیل بیان نمود:

 

۱- گسترش تحقیقات در زمینه مهندسی نقشهبرداری و کاربرد آن در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی در کشور از طریق شناسائی توانائیهای علمی و تخصصی مرتبط در کشور و هدایت تلاشها و اقدامات پراکنده علمی در جهت تدوین بخش مهندسی نقشهبرداری استراتژی جامع مقابله با سوانح و بلایای طبیعی

۲- گسترش ارتباطات ملی و بین المللی و بین رشتهای در راستای مقابله با سوانح طبیعی و ایجاد شبکه ملی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و اتصال آن به شبکههای بین المللی مشابه به منظور تبادلات علمی و دستیابی به آخرین تجربیات در زمینۀ بکارگیری مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

۳- ایجاد سیستمهای کاربردی، نرم افزاری و سخت افزاری و نیز توسعۀ الگوریتم در مهندسی نقشهبرداری با هدف کمک به مهندسی بحران در مقابله با سوانح

۴- تقویت فعالیتهای علمی و تجهیزاتی گروه مهندسی نقشهبرداری و سایر گروههای علمی دارای استعداد مشابه، با ایجاد دورههای آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت مرتبط با اهداف قطب

۵- برگزاری کارگاههای تخصصی و کنفرانسهای ادواری و بین رشتهای در زمینۀ اهداف قطب

 

به اختصار این قطب علمی هدف خود را ایجاد توسعه علمی و کاربردی در زمینه مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی دانسته و در این راستا تا کنون نیز با پذیرفتن طرحهای پژوهشی خارج از دانشکده فنی و دانشگاه تهران این هدف را بطور عملی به اثبات رسانده است.