مقالات کنفرانس های بین المللی

 

مقالات ارائه شده توسط اعضاء قطب در کنفرانسهای بینالمللی از زمان آغاز بکار قطب تا پایان سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل میباشد:

1- F. Karimipour, M.R. Delavar and H. Rezayan, 2005, Neighborhood Analysis in Water Pollution Estimation, Proc. The 4th International Conference on Environmental Informatics (ISEIS2005), July 26-28, 2005, Xiamen, China,

2- F. Karimipour, M. Delavar, A. Frank, H. Rezayan: "Point in Polygon Analysis for Moving Objects"; Vortrag: ISPRS working group II/IV, Pontypridd, Wales, UK; 05.09.2005 - 08.09.2005; in: "The 4th Workshop on Dynamic & Multi-dimensional GIS", C. Gold (Hrg.); ISPRS, 36 (2005), 16821750; S. 68 - ۷۲.

3- Nadi , M. R. Delavar , 2005, Different spatio-temporal query types within GIS applications, Proc. The 4th ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS (DMGIS 05), UK, Sep. 5-8. 2005.

4- Nadi ,S. and M. R. Delavar, 2005, Toward a general spatio-termporal database structure for GIS applications, Proc. The International Symposium on Spatio-Temporal Modeling (ISSTM' 2005), August 27-29, 2005,Beijing, China.

5- H. Rezayan, A. Frank, F. Karimipour, M. Delavar: "Temporal Topological Relationships of Convex Spaces in Space Syntax Theory"; Vortrag: ISSTM 2005, Beijing, China; Aug. 27-29, 2005; in: "International Syposium on Spatio-temporal Modeling, Spatial Reasoning, Analysis, Data Mining and Data Fusion", X. Tang (Editor.); Chinese Academy of Surveying and Mapping, Wuhan and Peking Universities, 81 - ۹۱

6- Delavar, M. R. and R. Ali Abbaspour, 2005, Quality assessment of image fusion process to improve spatial decision making, Proc. The 4th International Symposium on Spatial Data Quality (ISSDQ 2005), August 25-26,2005, Beijing, China.

7- Batouli, R., M.R. Delavar and R. Ali Abbaspour, 2005, Comparison of Interpolation Techniques for DEM Generation, Proc. The 4th International Symposium on Spatial Data Quality (ISSDQ 2005), August 25-26,2005, Beijing, China.

8- Karimi, A. and M. R. Delavar , 2005, Monitoring the devastation of Isfahan artificial water Channels Using Remote Sensing and GIS, Proc. The International Symposium on Spatio-Temporal Modeling (ISSTM' 2005), August 27-29, 2005,Beijing, China, 21-24.

9- Aghataher, R, M. R. Delavar, N. Kamalian, 2005, Weighing of contributing factors in vulnerability of cities against earthquakes, Proc. Map Asia Conf., Jakarta, Indonesia, August

۲۲-۲۵, ۲۰۰۵. 10- Shokri, T.,, M. R. Delavar,T. Silavi and J. Amini,, 2005, Optimal locating of residential towers using a GIS-based fuzzy approach, Proc. Map Asia Conf., Jakarta, Indonesia, August 22-25,

۲۰۰۵. 11- Ardalan (2005) A new methodology for high accuracy orthometric height computations. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 12- A. Ardalan (2005) A new global estimate of the geoid's potential value from the long term satellite altimetry observations and application of high resolution geopotential models. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 13- A. Ardalan (2005) A proposal for global height datum unification. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 14- A. Ardalan (2005) A new estimate for the radius of the mean Earth sphere. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 15- A. Ardalan (2005) A proposal for gravity field modeling at the sea areas via satellite altimetry observations. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 16- A. Ardalan and K. Shojaee (2005) Modeling non-tidal sea level variations via fusion of the data coming from different satellite altimetry sensors. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 17- A. Ardalan (2005) Proposal for establishment of a World GPS Atmospheric Center. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 18- A. Ardalan (2005) Anexperience for region-wide computation of water vapor pressure of the atmosphere by GPS observations of a multipurpose DGPS network at the Persian Gulf and Oman Sea border of Iran for hydrography, navigation, and exploration applications. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 19- َA. Ardalan and A. Safari (2005) A new ellipsoidal boundary value problem for geoid computation with airborne gravimetry data in combination with all types of gravity observables. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 20- A. Ardalan and A Safari (2005) Gravity field determination from combination of the terrestrial, satellite, and airborne gravimetry as well as satellite altimetry observations and astronomical longitude and latitude. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August

۲۲-۲۶. 21- A. Ardalan and M. Gatabi (2005) Design of a multipurpose DGPS network at the Persian Gulf and Oman Sea border of Iran for hydrography, navigation, and exploration applications. Dynamic Planet 2005. Joint Assembly of IAG, IAPSO, and IABO. Cairns, Australia August 22-26.

22- Grafarend E.W., Ardalan A.A., and Finn G. (2005) Ellipsoidal Vertical Deflections and Ellipsoidal Gravity Disturbances: Case Studies. Geodetic Week, Duesseldorf, Germany, 4-6 Oktober 2005.

23- Ardalan, A.; Hazrati, B. (2006) Analytical computation of tidal deformation on the solid Earth. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10086,

۲۰۰۶. 24- Ardalan, A.A.; Karimi, R. (2006) On the application of FFT and Wavelet Transformin gravity field modeling (solicited paper). European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 09990,

۲۰۰۶. 25- Safari, A.;Ardalan, A.A.; Poutanen, M.; Bilker-Koivula, M. (2006) A proposal for combination of GPS/Leveling data in the gravimetric geoid computation Case study: Test area Southwest of Finland. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 09985,

۲۰۰۶. 26- Ardalan, A.; Grafarend, E.W. (2006) On the geodetic fundamental parameters and the definition of the reference ellipsoid. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10080,

۲۰۰۶. 27- Ardalan, A. ; Safari, A. ; Hashemi-Farahani, H. (2006) An attempt to find the current best estimate of geoid's potential value $W_0 $ from global mean sea level and geopotential models. European Geosciences Union

۲۰۰۶. 28- Ardalan, A.; Safari, A.; Poutanen, M.; Bilker-Koivula, M. (2006) Verification of new geopotential models at a test area in Finland. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10078,

۲۰۰۶. 29- Ardalan, A.A.; Karimi, R. (2006) Comparison between various existing techniques for computation of geopotential coefficients. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04377,

۲۰۰۶. 30- Ardalan, A.A.; Safari, A.; Poutanen, M.; Bilker-Koivula, M. (2006) Geoid computation without application of Stokes formula based on very localized gravity data of heterogeneous types Case study: Finland test area. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10022,

۲۰۰۶. 31- Safari, A.; Ardalan, A.; Allahtovakoli, Y. (2006) On determination of regularization parameter in Geoid computations without applying Stokes formula. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10079,

۲۰۰۶. 32- Ardalan, A.; Gatabi, M. (2006) On the weighted constraint design of DGPS reference stations for hydrography and navigation applications. European Geosciences Union 2006. Geophysical Research Abstracts, 8: 10096, 2006.

33- Khoshelham, K. (2005) Region refinement and parametric reconstruction of building roofs by integration of image and height data. In: U. Stilla, F. Rottensteiner and S. Hinz (Editors), CMRT05, August 2005, Vienna, Austria, pp. 3-8.

34- Daneshpour Moghaddam, A. and Delavar M.R. (2005) SDI qualification using TQM concept., ISPRS Workshop on Service and Application of Spatial Data Infrastructure, XXXVI(4/W6), Oct. 14-16, 2005, Hangzhou, China, pp.103-106.

35- Malek, M. R. and M. R. Delavar, 2006, A Logic-based foundation for spatial relationships in mobile GIS environment, Proc. 3rd Symposium on Location Based Services & Telecartography, ,Vennia University of Technology, Nov. 28-30, 2005.

36- Amini J., and Hashemi A. (2006) Automatic peaks extraction in a DSM. Map Middle East Conference, Dubai, UAE

۲۰۰۶. 37- Amini J., and Belshaw S. (2006) Kohenen self organizing map for clustering of airborne laser scanner data. Map Middle East Conference, Dubai, UAE

۲۰۰۶. 38- Amini J., and Argani M. (2006) Artificial neural networks for improvement of classification accuracy in Landsat ETM+ images. Map Middle East Conference, Dubai, UAE 2006.

39- Saradjian M., and Momeni M. (2005) Land surface temperature determinationusing quasi-observation equation. Map Middle East Conference, Dubai, UAE 2005.

40- Mansourpour M., Rajabi M.A., Blais J.A.R. (2006) Effect and performance of speckle noise reduction filters on active RADAR and SAR images. ISPRS Vol: XXXVI-1/W41. Ankara, Turkey Feb. 14-16, 2006.

41- M. Akhoondzadeh and M.R. Saradjian, Ground deformation measurement using differential interferometric SAR data – A case study on Bam city earthquake, Proceedings of the 26th International Geoscience And Remote Sensing Symposium (IGARSS 2005), Seoul, Korea, 25 – 29 July

۲۰۰۵. 42- M. Akhoondzadeh and M.R. Saradjian, Persial Gulf SST mapping using MODIS infrared images, Proceedings of the 26th International Geoscience And Remote Sensing Symposium (IGARSS 2005), Seoul, Korea, 25 – 29 July

۲۰۰۵. 43- M.Rahnemoonfar, M. Rahmati, A. Tavakoli and M.R. Saradjian, Two dimensional phase unwrapping of interferometric SAR data by means of wavelet technique, Proceedings of the 26th International Geoscience And Remote Sensing Symposium (IGARSS 2005), ), Seoul, Korea, 25 – 29 July

۲۰۰۵. 44- M. Hasanlou and M.R. Saradjian, Estimation of rice growing area using SAR images, Proceedings of the 26th International Geoscience And Remote Sensing Symposium (IGARSS 2005), ), Seoul, Korea, 25 – 29 July

۲۰۰۵. 45- M. Hasanlou and M.R. Saradjian, Motion analysis within non-rigid body objects in satellite images using least square matching, Proceedings of the InternationalSymposium on Remote Sensing 2005 (ISRS 2005), Seogwipo-city, Jeju, Korea, 12-14 October 2005.

46- M.R. Saradjian and M. Hasanlou, Caspian Sea surface motion analysis using MODIS images, Proceedings of the 2nd International conference on "Earth from space – the most effective solutions 3 Nov. 2 Dec. 2005, Moscow, Russia.

47- M.R. Saradjian and M. Hasanlou, Caspian sea surface motion analysis using MIDIS images, Proceedings of the 2nd International conference, Earth from Space – the most effective solutions, Moscow, Russia, 30 Nov.- 2 Dec.

۲۰۰۵. 48- M. Momeni and M.R. Saradjian, Pre-processing of land thermal radiance function for optimization using MODTRAN, Proceedings of the International Conference on Map Middle East 2005, Dubai, UAE, 23-25 April

۲۰۰۵. 49- M.R. Saradjian and M. Momeni, Land Surface Temperature Determination Using Quasi-Observation Equations, Proceedings of the International Conference on Map Middle East 2005, Dubai, UAE, 23-25 April 2005.

50- Ardalan, A.; Safari, A.; Allahtavakoli Y. (2006) The Solution of the Optimum Regularization Parameterfor Downward Continuation Based on Abel-Poisson Integral. 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

51- Ardalan, A.; Karimi, R. (2006) Precise Quasi-Geoid Map Of Iran Based On Minimum-Distance Molodensky Telluroid Mapping. 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

52- Ardalan, A. A., Safari, A. (2006) Global Height Datum Unification; Current Possibilities And Needs. 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

53- Ardalan, A. A., Grafarend, E. W. (2006) Geodetic Fundamental Parameters; Which Sets To Be Used? 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

54- Ardalan, A. A.; Safari, A.; Jomegi, A., Tabatabaei, S. H.(2006) On The Effect Of Different Components Of The Geoid Computation Based On Method Proposed By Ardalan And Grafarend. 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

55- Ardalan A.A., Kashef M. (2006) Selection Of Geodetic Observations According To Type Of Faults. 1st International Symposium of the International Gravity Field Service. August 28-September 01, 2006, Istanbul/Turkey.

56- Ardalan A.A., Safari A., Allahtavakoli Y. (2006) On the optimum choices of estimation of regularization parameter for downward continuation problem of geoid computation without applying Stokes formula. VI Hotine-Marussi Symposium of Theroretical and Computational Geodesy: Challenge and Role of Modern Geodesy. 29 May-2 June 2006. Wuhan, China.

57- Ardalan A.A., Safari A., Jomegi A. (2006) How to compute geoid based on irregularly distributed gravity data on the Surface of the Earth with gaps? VI Hotine-Marussi Symposium of Theroretical and Computational Geodesy: Challenge and Role of Modern Geodesy. 29 May-2 June 2006. Wuhan, China.

58- Ardalan A.A., Salimi H. (2006) Computation of indirect effect of sea tide on the earth crust and gravity field at southern coast of Iran. XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

59- Ardalan A.A., Nazari M. (2006) Maritime Delimitation of Countries with Opposite or Adjacent Sea Boarders. XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

60- Ardalan A.A., Nazari M. (2006) The Effect of Plumb Line Curvature on the Vertical Deflection Components. XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

61- Ardalan A. A., Delghandi M. (2006) Local Ionospheric Modeling Based on GPS Observations at the Permanent GPS Stations. XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

62- Amini J (2006) A Fuzzy Model For Road Identification in Satellite Images. June 26- 29, 2006, Los Vegas, USA.

63- Amini J and Argani M (2006) Artificial neural networks for improvement of classification accuracy in Landsat ETM+ images. Dubai UAE

۲۰۰۶. 64- Amini J and Belshaw S Kohenen (2006) Self Organizing Map For Clustering of Airborne Laser Scanner Data. Map Middle East Conference, Dubai UAE,

۲۰۰۶. 65- Amini J and Hashemi A (2006) Automatic peaks extraction in a DSM. Map Middle East Conference, Dubai UAE,

۲۰۰۶. 66- Azizi, A. (2006) Virtual image generation from linear array images 2006. Map Asia 2006, Bangkok, Thailand.

67- T. Silavi, M. R. Delavar, M. R. Malek, N.Kamalian, K. Karimizand (2006) An integrated strategy for GIS-based fuzzy improved earthquake vulnerability assessment, Proc. Conf., ISPRS, The Second International Symposium on Geo-information for Disaster Management (Gi4DM), Sep. 25-26, 2006,Goa, India. 6p.

68- Silavi, T., Malek, M.R. and M.R. Delavar (2006) Multicriteria map overlay in geospatial information system via intuitionistic fuzzy AHP method, In: Applied Artificial Intelligence, Edited by D. Ruan, P.F. Fantoni, M. De Cock, M. Nachtegael and E. E. Kerre, Proc. 7th International FLINZ Conference, Genova, Italy, Aug. 29-31, 2006, pp. 401-408.

69- Shokri, T., M.R. Delavar, M.R. Malek, A.U. Frank and G. Navratil, (2006) 3D Modeling moving objects under uncertainty conditions, In: Innovations in 3D Geo Information Systems, Lecture Notes in Geoinformationand Cartograpgy, ُُEdited by A. Abdul-Rahman , S.Zlatanova and V. Coors, Springer, pp. 139-149.