تماس با ما

مدیر قطب: دکتر علیرضا آزموده اردلان

مدیر اجرائی: مهندس امین قره‌باغی

مسئول دفتر: مهندس زهره صفدری

مدیر کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک: دکتر علیرضا آزموده اردلان

مدیر کار گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی: دکتر محمودرضا دلاور

مدیر کار گروه فتوگرامتری و دورکاوی: دکتر علی عزیزی

مدیر کار گروه ژئوفیزیک: دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

مدیر کار گروه بین رشته‌ای عمران- نقشه‌برداری: دکتر یعقوب قلی‌پور

مدیر کار گروه بین رشته‌ای کامپیوتر- نقشه‌برداری: دکتر دارا معظمی

آدرس پستی:

قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری.

تلفن: ۸۸۳۳۰۰۵۱ و ۸۲۰۹۴۲۹۹

فاکس: ۸۲۰۹۴۲۹۹

پست الکترونیکی: geodm@ut.ac.ir