اعضا

اعضای هسته مرکزی قطب (بر اساس حکم وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۹)

دکتر خسرو برگی (استاد): گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
دکتر مسعود تابش (استاد): گرایش آب - دانشگاه تهران
دکترعلی خیرالدین (استاد): گرایش سازه و زلزله – دانشگاه سمنان و ریاست دانشگاه سمنان
دکتر محمد رحیمیان (استاد): گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
دکتر بنفشه زهرایی (دانشیار): گرایش آب و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
دکتر سید مهدی زهرایی (دانشیار): گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
دکتر محمد شکرچی زاده (دانشیار): گرایش سازه و زلزله- دانشگاه تهران و مدیر انستیتو مصالح ساختمانی
دکتر رضا عطارنژاد (دانشیار): گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
دکتر مهدی قاسمیه (دانشیار): مدیر قطب و گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
دکتر رضا کراچیان (استاد): گرایش آب – دانشگاه تهران
دکتر بهروز گتمیری (دانشیار): گرایش خاک و پی و مدیریت ساخت – دانشگاه تهران
دکتر مسعود متولی (استاد): گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران و موسسه EMPA سویس
دکتر سید جمشید موسوی (دانشیار): گرایش آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها از همکاری بیش از ۵۰ نفر از همکاران هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دیگر علاقمندان در دانشکده ها و دانشگاههای دیگر نیز بهره مند می باشد.