امکانات

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها از کلیه امکانات آزمایشگاهی - تحقیقاتی موجود در سطح دانشکده عمران دانشگاه تهران در راستای اهداف خود بهره مند می باشد. نمونه ای از این امکانات به شرح زیر است:

مرکز کامپیوتر
آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه دینامیک خاک
آزمایشگاه سازه
آزمایشگاه روسازی
میزلرزه
دستگاه سانتریفیوژ
آزمایشگاه مدلسازی عددی و محاسبات سریع
مرکز تحقیقات مواد و مصالح ساختمانی
موسسه آب
گروه پژوهشی بهینه سازی