زمینه های پژوهشی - اجرایی

• نوسازی و بهسازی زیرساخت‌ها
• برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری
• ساخت و کاربرد مصالح ویژه
• افزایش قابلیت اطمینان
• مدیریت ریسک و مدیریت شرایط بحران
• حفاظت و ایجاد امنیت
• پایش و تدوین سامانه‌های هشدار
• آزمون‌های ارزیابی پایداری مانند آزمون‌های غیر مخرب (مقاومت در برابر حریق و انفجار)
• تعمیر و نگهداری
• تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های خاص
• بازسازی و احیای زیست محیطی
• تدوین سامانه‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) و پشتیبانی در تصمیم‌گیری (DSS)
• طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند برای مدیریت ساخت و بهره‌برداری
• ایجاد فضای همکاری‌های بین‌رشته‌ای و مشارکت‌بخشی عمومی
• مدلسازی ریاضی و کاربرد روشهای عددی در زمینه های فوق
• تدوین استانداردهای جدید طراحی با هدف ارضای اهداف فوق