خلاصه فعالیت های قطب

دکتر احمد علی آماده:

 • عضو کمیته تحقیقات شرکت ملی گاز و شرکت ملی انتقال گاز ایران،
 • مشاور عالی سازمان صنایع دفاع
 • عضو هیات تحریریه مجله Ultra fine grained and nano-structured materials دانشکده فنی دانشگاه تهران،
 • عضو هیات تحریریه مجله آلیاژها و مواد مرکب و مجله آلیاژهای دمای بالا دانشگاه مالک اشتر
 • عضو هیات تحریریه مجله مواد مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ:

 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مواد مهندسی پژوهشگاه مواد و انرژی،
 • دبیر کمیته فنی مهندسی شورای قطبهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دکتر محمود حیدرزاده سهی:

 • سردبیر مجله Ultra fine grained and nano-structured materials دانشکده فنی دانشگاه تهران،
 • عضو هیات تحریریه مجلات مواد پیشرفته مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان،
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی سطح ایران،
 • عضو هیات تحریریه مجله مهندسی متالورژی،
 • عضو هیات تحریریه مجله ریخته گری،

 

دکتر چنگیز دهقانیان:

 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی،

 

دکتر سعید رضا الله کرم:

 • سرگروه پژوهشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد در شاخه پژوهشی حفاظت صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی در خوشه بندی وزارت نفت از ۱۳۹۰.