اختراعات

  • ثبت اختراع ایجاد پوشش نازک گرماده جهت حفاظت قطعات از یخ زدگی، World Intellectual Property Organization.
  • مجتبی صبا، فرشته رشچی، نصراله ناصری جدا، فضل‌اله غزلی جهرمی، محمد انجم، "جدایش طلا و نقره از کنسانتره حاصل از سمنتاسیون با روی و لجن آندی مس"، اداره کل مالکیت صنعتی، شماره اظهارنامه: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۴۹۳، ۱۳۹۱، در دست بررسی