آزمایشگاه‌های تخصصی

  • آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی
  • آزمایشگاه خوردگی
  • آزمایشگاه سایش
  • آزمایشگاه پوشش
  • آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار
  • آزمایشگاه کریستالوگرافی با پرتو ایکس
  • آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته