ساخت دستگاه های تخصصی آزمایشگاهی

 • ساخت دستگاه فرسایش (Errosion)
 • ساخت دستگاه الکترومتال (بازیافت فلزات از مواد دور ریز)
 • ساخت دستگاه سایش تحت شرایط خوردگی، خوردگی داغ و اکسیداسیون
 • ساخت دستگاه کنترل جریان‌های سرگردان القاء شده بر روی خطوط لوله مدفون و تحت حفاظت
 • ساخت دستگاه ایجاد پوشش توسط پاشش سرد
  • دستگاه سایش بلوک و یا پین روی رینگ
  • بار پنوماتیک، 0-300 N ،
  • اندازه گیری اصطکاک: Non-contacting Tansducer،
  • سرعت دورانی رینگ: 50-900 RPM

 

 • دستگاه سایش پین روی دیسک
  • بار پنوماتیک، 0-200 N،
  • اندازه گیری اصطکاک: Non-contacting Transducer،
  • سرعت دورانی دیسک: 50-1800 RPM،
  • اندازه گیری در دما ی محیط تا 600 ºC با استفاده از کوره،
  • بررسی نمونه ها در محیط های خشک و تر (روانکار)

 

 • دستگاه سایش رفتگی-خوردگی (Erosion-Corrosion)
  • سرعت برخورد ذرات:0-15 m/s ،
  • زاویه برخورد ذرات: ۰-۹۰º،
  • کار در محیط هایی با PH های مختلف،
  • بررسی خوردگی تؤام با رفتگی

 

 • ساخت دستگاه سایش پین روی دیسک چرخشی و رفت و برگشتی
 • ساخت دستگاه پرس گرم تحت گاز خنثی