امکانات سخت افزاری

 • دستگاه های پتانسیوستات و امپدانس الکتروشیمیائی متعدد
 • دستگاه های اندازه گیری سایش متعدد
 • دستگاه زبری سنج
 • دستگاه پوشش دهی PVD
 • دستگاه پوشش دهی پلاسمای الکترولیتی
 • دستگاههای پوشش دهی DC و پالسی
 • دستگاه پاشش مه نمک
 • دستگاهای پوشش دهی الکترولس
 • دستگاه پوشش دهی الکتروفریسس
 • دستگاه آلتراسونیک
 • دستگاه اندازه گیری پروفیل سطح
 • دستگاه دیلاتومتری DT-1000 که در کشور منحصر بفرد است.
 • میکروسکپ الکترونی روبشی Cambridge S360
 • میکروسکپ الکترونی روبشی CamScan MV2300
 • میکروسکپ الکترونی روبشی با نشر میدانی مجهز به دستگاه تجزیه شیمیائیFE-SEM مجهز به EDS
 • دستگاه پراش الکترون های برگشتیEBSD (در مرحله نصب)
 • دستگاه پراش سنج پرتو ایکس (XRD) با قابلیت های شناسائی ساختمان های بلوری مواد، اندازه بلورچه ها، تحلیل بافت مواد و اندازه گیری تنش های باقیمانده
 • دستگاه تحلیل گر تصویری (Image analyzer)
 • میکروسکوپ دمای بالا (Hot StageMicroscope)
 • کوره ذوب و ریخته گری در خلاء(VIM) با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم فولاد
 • میکروسکپ های نوری متعدد
 • کوره های عملیات حرارتی نمک
 • آسیاهای سیاره ای
 • دستگاههای کشش و خستگی
 • کوره ذوب مجدد در خلا (VAR) که در کشور منحصر بفرد است.