همایش ۱۳۸۷

سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی در چهارم دیماه ۱۳۸۷ با مشارکت بیش از ۴۰۰ نفر از صاحبنظران بخش های دانشگاهی و اجرائی کشور در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. فهرست مقالات ارائه شده در این همایش به صورت پوستری و شفاهی به شرح ذیل می باشد:

 

فصل اول: آتش سوزی

۱. عوامل مؤثر برآتش سوزی در اکوسیستم های طبیعی و راهکارهای مقابله با آن

2. Effective factors on fire in natural ecosystem and solution opposition whit them

3. ارزیابی نقش آتش سوزی به عنوان یک عامل بوم شناختی در تغییرات پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی پارک ملی بمو شیراز)

۴. بررسی تطبیقی رابطه آتش سوزی جنگلهای کشور و خشکسالی با استفاده از RS و GIS.. 18

5. ارزیابی خسارات احتمالی آتش سوزی پس از زلزله در شهر تهران با استفاده از نرم افزار Excel

6. برآورد خطر فوران احتمالی آتشفشان دماوند

7. Hazard estimation of probable eruption of Damavand Volcano

8. راهکارهای مهندسی و مدیریتی پیشگیری و مقابله با آتش سوزی جنگل و کاهش خسارات ناشی از آن

 

فصل دوم: توفان

۹. بررسی پتانسیل وقوع طوفان های گرد و خاک با استفاده از نتایج داده های بادسنجی ایستگاه های هواشناسی

۱۰. تحلیل سینوپتیکی پدیده ی گرد و غبار در استان خوزستان طی دوره ی آماری ۲۰۰۵ – ۱۹۹۶

۱۱. مطالعه خسارت ناشی از طوفانهای ۱۲۰ روزه سیستان

۱۲. فرایند مدیریت ریسک در راهها برای مقابله با سانحه کولاک با مطالعه: کولاک دیماه ۱۳۸۶ در آزادراه قزوین - رشت

۱۳. کاربرد سنجش از دوردر بررسی طوفانهای مخرب در مناطق جنگلی

۱۴. مدیریت ریسک بلایای جوی با بهره گیری از فنآوری های پیش آگاهی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

15. توفان گونو

۱۶. ارائه مدل بهینه مدیریت ایمنی در فراساحل

 

فصل سوم: زلزله

۱۷. شبیه سازی اثر زلزله روی سازه ها در محیط Simulink نرم افزار MATLAB

18. تهیه نقشه امداد جهت عملکرد بهینه در مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی: منطقه یک تهران

۱۹. سه روش برای ارزیابی پتانسیل زمین لرزه ای در ایران

۲۰. بررسی میزان کاربرد در مدیریت بحران زلزله در کلان شهر تهران GIS

21. رهگیری حادثه دیدگان، مدیریت امداد و نجات و کاهش اثرات بلایای طبیعی با استفاده از فناوری برچسب هوشمند

۲۲. زلزله و ساختمان در ایران

۲۳. برآورد اثر ساختگاه به روش نسبت طیفیH/V در استان گیلان

۲۴. تحلیل خطر زمین لرزه برای شهرستان فریمان

۲۵. تحلیل خطر زمینلرزه و گسلش فعال پیرامون شهر نایبند

۲۶. درسهایی از روند بازسازی و اسکان در شهرستان قیروکارزین پس از زلزله ۲۱ فروردین ۱۳۵۱

۲۷. برنامه ها و سیاست های راهنمای کاهش اثرات زلزله بر کلان شهر تهران

۲۸. بهبود پاسخ لرزه ای سازه های بلند جداشده در پایه با افزایش سختی روسازه

۲۹. تعیین مناطق همگن از نظر آسیب پذیری در مقابله زلزله با استفاده از شاخصهای کاربری اراضی (شهرماهدشت)

30. 3-D modelling of co-seismic deformation caused by earthquake faulting for disaster management (Case study: Bam, Iran, Dec. 2003, earthquake)

31. جداسازی لرزه ای: بررسی مسائل تئوری و اجرایی

۳۲. راهکارهای بهسازی و مقاوم سازی بناهای خشت و گلی در برابر زلزله

۳۳. مطالعات تکمیلی ارزیابی پدیده تشدید امواج زلزله در آبرفت ساختگاه پتروشیمی شیراز

۳۴. بررسی وضعیت زمین شناسی گسل مشاء و آسیب پذیری سازه های آن نسبت به خطر زلزله

۳۵. تعیین سرعت امواج حجمی در شبکه لرزهنگاری کرمانشاه

۳۶. آسیب پذیری لرزه ای حاشیه شهرها با مطالعه موردی شهر همدان) پایتخت تاریخ و تمدن ایران (علی اصغر وجدانی نوذر

۳۷. پهنه بندی ضرایب لرزه خیزیb وa در گستره ایران و مقایسه با ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران

۳۸. فعالیت لرزه خیزی در بجنورد

۳۹. لرزه خیزی جنوب غربی دریای خزر با تاکیدی بر گستره آستارا

۴۰. توسعه توابع کیفی پردازش نقشه های دورسنجی خطر پذیری لرزه ای سازه ها در گستره شهری

۴۱. مطالعه لرزه خیزی منطقه نیشابور

۴۲. کاربرد تله مدیسین) پزشکی از راه دور (در حوادث غیر مترقبه

۴۳. مهندسی حفاظت از بناهای تاریخی در برابر لرزش‎های زلزله

۴۴. طراحی مقاوم سیلوها در برابر زلزله

۴۵. بررسی و عملکرد رفتار دیوارهای برشی پیش ساخته در مقابل زلزله

۴۶. مدیریت بحران در راستای کاهش خسارات و تلفات در شهرها نمونه موردی: چیذر

۴۷. کاربرد ژئوسنتیک ها در مقابله با روانگرایی خاکها با نگرش ویژه به شهر تهران

۴۸. بررسی اثرتصحیح شتابنگاشتها با استفاده ازتبدیلهای مختلف نوفهزدایی موجک بر طیفهای بازتاب غیرخطی

۴۹. الگوریتم پیشنهادی برای ارزیابی آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در برابر زمین لرزه

۵۰. بررسی پدیده روانگرایی خاکها در هنگام زلزله و راههای مقابله با آن

۵۱. برآورد کارایی روشهای مختلف درونیابی در تعیین پراکندگی شتاب در منطقه زرند

۵۲. ارائه طرح چند مرحله ای برای ایجاد سیستم جامع پیش بینی زلزله در ایران

۵۳. تکتونیک و لرزه زمین ساخت مرکز و شرق ایران

۵۴. ارتقاء کیفیت ساختمانهای فولادی شهر تهران به وسیله هویت دهی به جوشکاران ساختمانی جهت کاهش ریسک زلزله احتمالی تهران

۵۵. پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی وقوع زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله فروردین ۸۵ لرستان

۵۶. پیاده سازی فازی مرکز مدیریت عملیات بحران EOC

57. ارائه یک روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله

۵۸. معرفی روش های به کار گرفته شده جهت پیش یابی زلزله

۵۹. تکتونیک و لرزه زمین ساخت مرکز و شرق ایران

۶۰. اهمیت مطالعات آسیب پذیری شریان های حیاتی در اثر زلزله

61. Design Spectrum of Near-Field Earthquakes based on Iranian Records

62. چالشهای مدیریت بحران ایران (مطالعه موردی عملکرد مدیریت بحران در زلزله بم)

۶۳. مونیتورینگ سلامت سازه ای پلها با استفاده از سنسور های هوشمند

۶۴. تاثیر جداگر لرزه ای در کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمانهای بلند

۶۵. مقایسه عملکردی نوع واستقرار نامتقارن بادبندها در تحلیل لرزه ای سازه های فولادی

۶۶. ارزیابی تطبیقی اصول بازسازی مسکن پس از زلزله در کشورهای مکزیک و ژاپن

۶۷. فعالیت لرزه خیزی گستره قشم در استان هرمزگان

۶۸. تعیین ضخامت بحرانی در ضریب تشدید زلزله در خاکها با اثر میرائی روی سنگ بستر صلب

۶۹. بررسی لرزه زمین ساخت و خطر لرزه خیزی محدوده خرم آباد

۷۰. مقایسه عملکردی استقرارنا متقارن بادبندهاوتعداددهانه ها درتحلیل لرزه ای سازه های فولادی

۷۱. تعیین پارامترهای چشمه لرزهای زمینلرزه ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ اردبیل با استفاده از دادههای شتابنگاری و لرزه نگاری

۷۲. اقدامات حفاظتی و ایمنی استخرهای شنا و ارائه راه حل مناسب در شرایط بحرانی

۷۳. مطالعه حریم گسلش گسلهای کلان شهر تهران با استفاده از روابط تجربی گسلش

۷۴. شهرسازی با هدف کاهش آسیب پذیری در مقابل زلزله

۷۵. فعالیت لرزه خیزی ایران در یک سال گذشته

۷۶. طراحی بهینه اتصالات ساختمان های پیش ساخته در برابر زلزله

۷۷. ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای در ساختمان های موجود با روش تحلیل سود-هزینه و کاربرد نمودارهای آسیبپذیری

۷۸. مقایسه میزان سرعت موج برشی(VS) و میزان تخریب در ساختگاه شهر بم در زمین لرزه پنجم دی ماه ۱۳۸۲

۷۹. تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتکی (RCC)

80. بررسی صدمات احتمالی سدهای بتنی در زمان وقوع بحران زلزله (با مطالعه موردی سد سفیدرود)

۸۱. نقش تعیین کننده پدافند غیر عامل در مدیریت بحران و روشهای بکارگیری آن

۸۲. بررسی شاخصهای مکانیکی و فیزیکی سنگهای تحت تنش برای استفاده در مطالعات پیش نشانگرهای زمین لرزه

۸۳. ارائه سیستم مناسب مدیریت اطلاعات به منظور ارتقاء عملکرد ارگان ها به منظور مقابله با سوانح طبیعی

۸۴. استفاده از "GIS" در تهیه نقشه ریسک شبکه آب با دیدگاه برگشتپذیری

۸۵. بررسی و مقایسه روش های طراحی ایمن ساختمانهای بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه های آبا و ACI

86. کاربردهای تحلیل آسیب پذیری ناشی از زلزله در مقیاس جهانی

۸۷. بررسی ارتباط داده های ثبت شده توسط ماهواره DEMETER با وقوع چند زمین لرزه

۸۸. تشخیص مناطق تخریب شده در اثر زمین لرزه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند و تصاویر ماهواره IRS

89. مدلسازی پوسته در زاگرس

۹۰. تعیین مکان بهینه ایستگاه های امداد و نجات جاده ای

۹۱. تکنیکهای جدید ژئودزی در پایش سازهها

۹۲. پیشنهادی در جهت تلفیق مشاهدات زمینی و ماهوارهای در رفتار سنجی سازهها به روشهای ژئودتیکی

۹۳. تعیین مکان بهینه ایستگاههای امداد و نجات جادهای

۹۴. مقاوم سازی سازه های بنایی با استفاده از FRP و شبکه فولادی

۹۵. عملکرد سیستم سازه ای مهاربند مقاوم در برابر کمانش BRB)) در برابر زلزله

۹۶. مدیریت بحران، چالشها و فرصتها

۹۷. مدیریت تخریبات شهری پس از وقوع بحران با استفاده از تلفیق سیستمهای اطلاعات مکانی و سنجش از دور

۹۸. مناطق امن جهت توسعه و گسترش مناطق شهری از دیدگاه لرزه خیزی مطالعه موردی: استان خوزستان

99. A Survey on the Applications, Platforms, and Issues Related to the use of UAVs in Disaster Management

100. استفاده از میکرو زمین لرزه و نانو زمین لرزه ها در ایران به منظور پیش بینی زلزله

۱۰۱. مدیریت اقدامات اضطراری در زمان حملات هوایی

۱۰۲. نقش مهندسی بهداشت محیط در بحران

۱۰۳. رفتار لرزهای ساختمانهای بتنی قالبتونلی کوتاهمرتبه در مقایسه با سیستم قاب خمشی ویژه

 

فصل چهارم: زمین لغزش

۱۰۴. اثرات ریشه گیاهان باغی در حفاظت از تغییرات زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک و لغزش

۱۰۵. تاثیر اولویت بندی فاکتورها در افزایش دقت نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش

۱۰۶. کاربرد رگرسیون لجستیک و GIS در تهیه نقشه نقاط مستعد زمین لغزش در مقیاس محلی

۱۰۷. بررسی و کنترل زمین لغزش بستر راه جایگزین سد گرمی چای

۱۰۸. بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته

109. Application of the microgravity at breaking and collapse underground areas

110. کاربرد تصاویر ماهوارهای سنجنده MODIS در تهیه نقشه پهنه بندی حرکات تودهای زمین

۱۱۱. بررسی رانش زمین و اثرات تخریبی آن در سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۶ در جهان بر اساس مستندات واقعی

۱۱۲. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش دو متغیره در GIS، (مطالعه موردی: حوزه پهنه کلا-تجن، ساری)

۱۱۳. پهنه بندی حساسیت خطر حرکت های توده ای (ریزش سنگ) در طول جاده های کوهستانی با استفاده از تحلیل آماری نسبت فراوانی (مطالعه موردی: کردستان، گردنه صلوات آباد)

۱۱۴. مطالعه موردی زمین لغزش های مسیر کانال ارسباران و روشهای مقابله باآن

۱۱۵. تحلیل و بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱۱۶. بررسی وطبقه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

۱۱۷. بررسی علل وقوع زمین لغزش روستای قوزلو در شمال غرب زنجان

۱۱۸. بررسی نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک در ایجاد توده های لغزشی

۱۱۹. مطالعه حرکتهای توده ای (زمین لغزش) و راهکارهای مقابله با آن

۱۲۰. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش حائری-سمیعی (مطالعه موردی: حوزه آبشار زیارت گرگان)

۱۲۱. راه حلی جهت استفاده از اطلاعات مداری دقیق در پایش آنی پدیدههای ژئودینامیکی

122. The Effect Study of Mountain roads on shallow landsliding

123. بررسی وضعیت صفحات لیتوسفر با استفاده از سری زمانی داده های ایستگاههای IGS

 

فصل پنجم : خشکسالی

۱۲۴. مروری بر اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و راهکارهایی برای مدیریت آن

۱۲۵. پایش خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش (RAI)

126. ارزیابی خشکسالی، ترسالی و سالهای نرمال استان تهران با استفاده از شاخص اماری SPI

127. مروری بر روشهای ارزیابی خشکسالیهای با شرایط استثنائی

۱۲۸. مقایسه شاخص های مختلف خشکسالی و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از GIS در استان کرمان

۱۲۹. تحلیل خشکسالی و پیش بینی آن بر اساس زنجیره مارکف) مطالعه موردی: استان بوشهر)

۱۳۰. ارائه مدل ریاضی جهت برآورد خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز استان مازندران

۱۳۱. بررسی عوامل هواشناسی در وقوع بحران خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مورد: شهر یزد)

۱۳۲. پیش بینی میزان عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) و عوامل اقلیمی به منظور مدیریت ریسک خشکسالی

۱۳۳. ارزیابی و پهنه بندی ریسک خشکسالی حوضه کرخه

۱۳۴. پایش خشکسالی های ایران با استفاده ازشاخص دهکها وتدوین مدلی برای پیش بینی آن

۱۳۵. مدل سازی بارش ایستگاه مشهد

۱۳۶. ارزیابی کیفیت فاضلاب خام و پساب تصفیه خانه شمال اصفهان برای استفاده مجدد درکشاورزی

۱۳۷. تعیین دوره های خشک و مرطوب در محدوده اراضی دشت شاوور استان خوزستان

۱۳۸. بررسی خشکسالی زمین شناسی از حیث جنبه های مواجه با بحران

۱۳۹. تحلیل و پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI دراستان قزوین

۱۴۰. بررسی پراکنش زمانی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز تجن، استان مازندران

۱۴۱. برآورد اثر خشکسالی در پایداری بخش کشاورزی

۱۴۲. پایش خشکسالی های مشهد با استفاده از بعضی شاخص های آماری

۱۴۳. اصول مدیریت خشکسالی در مراتع

۱۴۴. ضرورت ایجاد سیستم پایش و مدیریت خشکسالی برای کاهش آثار آن در مراتع

۱۴۵. پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخصهای متعدد خشکسالی هواشناسی

۱۴۶. کاربرد مدیریت ریسک در کاهش اثرات زیست محیطی خشکسالی با استفاده از نمایه استاندارد بارش

۱۴۷. بحران خشکسالی و مدیریت منابع آب به منظور مدیریت ریسک خشکسالی

۱۴۸. خشکسالی و پیامدهای زیست محیطی آن در استان سیستان و بلوچستان

۱۴۹. تعیین خشکسالی های هواشناسی و آب های زیرزمینی دشت اراک با استفاده از شاخصهایSPI ، SWIو رویکرد GIS

150. بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی کاهش اثرات خشکسالی

۱۵۱. ارزیابی شاخص های گیاهی و نظارت بر خشکسالی با استفاده از NDVI در ایران

۱۵۲. خشکسالی و بررسی راهکارهای مدیریت مراتع

۱۵۳. روند یابی خشکسالی و پارامترهای اقلیمی موثر بر آن با استفاده از شاخص RDI در ایستگاه یزد

۱۵۴. عوامل مؤثر بر تغییر اقلیم و بیابان زایی

۱۵۵. توسعه شاخصجامع پایش خشکسالی در مناطق شهری

۱۵۶. پیشبینی خشکسالی با استفاده از SOI ،NINO3,4 و شبکه عصبی، راهکاری برای مقابله با آن

۱۵۷. مدیریت ریسک و بحران راهکاراساسی مقابله با خشکسالی

۱۵۸. تلفیق مدیریت ریسک و بحران راهکاری برای مقابله با خشکسالی

۱۵۹. تأثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و افزایش طوفانهای گردوخاک در منطقه سیستان

۱۶۰. تعیین شدت وزمان وقوع خشکسالی ها در اطراف دریاچه ارومیه ودامنه های غربی کوهستان سهندوبررسی اثرات ژئومورفولوژیکی آنها

۱۶۱. واسنجی داده های ریزمقیاس اقلیمی جهت مدیریت بلایا در ایران

۱۶۲. تحلیل مکانی خشکسالی حوزه کرخه با استفاده از تخمینگرهای زمین آماری

۱۶۳. گرمایش جهانی و تأثیر آن بر تغییر اقلیم با تاکید بر روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تبریز

۱۶۴. نظارت بر توسعه مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای به روش آنالیز ترکیب طیفی و مقایسه پس از طبقه بندی) مطالعه موردی: شهر کرج)

 

فصل ششم: سیل

۱۶۵. مقایسه روشهای تجربیبرآورد دبی حداکثر سیلاب در حوزه های آبخیز فاقد آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرآسیاب)

166. Flood Management by Using Environmental Modeling and GIS (A case study in Golestan)

167. انتخاب توزیع آماری مناسب در برآورد دبی سیلزا رودخانه ها (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه)

۱۶۸. نقش صیانت و حمایت از جنگلها و مراتع ناحیه هیرکانی در کاهش وقوع سیلابهای مخرب

۱۶۹. ضرورت استقرارسیستم هشدار سیل برای شهر مقدس قم

۱۷۰. پهنه بندی خطر سیل رودخانه خرسان به کمک مدل ریاضی (HEC-RAS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

171. برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماری هرشفیلد در شهر تهران

۱۷۲. برآورد حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز قره چای با استفاده از روش همگراء

۱۷۳. تعیین نقاط سیل خیز در حوزه شمالی شهر قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱۷۴. بررسی عملکرد سیستمهای آبگیر و پخش سیلاب در ایستگاه تحقیقاتی آبخوان تسوج

۱۷۵. بررسی عددی جریان عبوری از سرریز اوجی به روش حجم سیال

۱۷۶. مدلسازی اقلیم و ارزیابی بارشهای سیل آسادر دهه ۲۰۲۰ با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های گردش عمومی جو در استان مازندران

۱۷۷. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در مدیریت بحران

۱۷۸. بررسی میدانی روابط آبشستگی اطراف پایه های پل

۱۷۹. بررسی روابط تجربی آبشستگی دماغه آبشکن ها بر اساس داده های میدانی

۱۸۰. بررسی نقش اقلیم بر روی رژیم جریان و سایر ویژگیهای سیل در مناطق مختلف کشور

۱۸۱. کاربرد مدل WMS در تعیین دبی پیک سیلاب )مطالعه موردی حوضه آبریز بنددره بیرجند)

۱۸۲. مدل خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک برای پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

۱۸۳. بررسی اثرات پخش مصنوعی سیلاب در کاهش خسارت سیل و استفاده بهینه ازآب) مطالعه موردی سیوجان بیرجند (

۱۸۴. سیل و مدیریت آن در مراتع

۱۸۵. بررسی آماری تغییرات مکانی و زمانی الگوهای بارش در استان اردبیل

۱۸۶. استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در کاهش خسارات تندسیلابهای شهری (مطالعه موردی سیستم هشدار سیل بخش الموت استان قزوین (

۱۸۷. ارتباط فرسایندگی سالانه با شاخص فورنیه در ایستگاه کاشان

۱۸۸. بررسی رابطه بین اقلیم و رژیم جریانهای سیلابی درنقاط مختلف ایران

۱۸۹. مدیریت حوضه های آبخیز با استفاده از مدلهای تجربی برای برآورد فرسایش و رسوب

۱۹۰. بررسی اثرات زیست محیطی طرح های کنترل سیلاب در استان اصفهان

۱۹۱. تدوین سیاست ملی تالاب، رهیافتی نوین برای مدیریت یکپارچه اکوسیستم در جهت پیشگیری از بروز سیل

۱۹۲. نقش منابع طبیعی در جلوگیری از بحران سیل

۱۹۳. سیل و مدیریت آن در مراتع

۱۹۴. اولویت بندی زمانی احداث سدهای تاخیری

 

فصل هفتم: سونامی

۱۹۵. بکارگیری طرح واره های عددی با توانایی تفکیک بالا در افزایش دقت مدلهای پیشبینی اقیانوسی: مطالعه موردی جریان گرانی

۱۹۶. تمهیدات معمارانه جهت کاهش خسارات سونامی

 

فصل هشتم: فروچال

197. Delineating The Subsurface Tunnels (Ghanats) Under a Foundation By Micro-gravity Data

198. ارزیابی خطر ناشی از سقوط بهمن و راههای پیشگیری از آن با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(RS&GIS) مطالعه موردی: گردنه خان در شهرستان بانه

۱۹۹. امکان سنجی استفاده از مدل نیوتن در کشف حفرههای زیرزمینی نزدیک سطح

۲۰۰. فرو چاله ها، مکانیسم تشکیل و راهکارهای مدیریتی مقابله با آنها

۲۰۱. استفاده از توابع درونیاب برای دستیابی به مدارات فشرده در کاربردهای ژئودینامیکی

۲۰۲. بررسی عوامل و مشکلات ناشی از فرونشست در دشت مشهد

 

فصل نهم: تغییرات سطح آب دریا

۲۰۳. نوسانات سطح آب خلیج عمان در فصل تابستان و پیامد های آن

۲۰۴. تبدیل آنومالی ارتفاعی روی بیضوی به ارتفاع ژئوئید در سطح زمین با استفاده از ضرایب مدلهای ژئوپتانسیل در ایران