اهداف

تولید و توسعه نرم افزار تحقیقاتی در زمینه مشاوره، طراحی و تحقیق و تولید نرم افزارهای مهندسی سیالات و جامدات و سایر موارد (توسعه نرم افزارهای مهندسی صنعت آب)