فراخوان

عنوان طرح: طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار برای اتوماسیون فرآیند کار آموزی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

از اساتید علاقه‌مند درخواست می‌شود پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۹ به آدرس ایمیل جناب آقای دکتر صفرآبادی ( msafarabadi@ut.ac.ir ) ارسال نمایند.