اعضای هیات علمی

رديفنامنام خانوادگيواحد مستقر
1عليمعينيپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
2حسينرحاميپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
3اكرمحسينيان سراجه لوپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
4نيرهمجدپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
5امينقدوسيانپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
6عبدالمجيدبايندري مقدمپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
7حسينمحمودي داريانپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
8سيد محمودطاهريپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
9هادياميريپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
10عليفهيمپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲۲ مورد.