اعضای هیات علمی

رديفنامنام خانوادگيواحد مستقر
1عليمعينيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
2حسينرحاميدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
3اكرمحسينيان سراجه لودانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
4نيرهمجددانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
5امينقدوسياندانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
6عبدالمجيدبايندري مقدمدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
7حسينمحمودي دارياندانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
8سيد محمودطاهريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
9هادياميريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
10عليفهيمدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
11زهراشاطرزاده يزديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
12روح الهعابدياندانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
13اعظمماني ورنوسفادرانيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
14سايهميرزاييدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
15عليكمنديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
16احسانمعاني مياندوآبدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
17سيدعبدالرضاترابيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
18سميهمحمديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
19ايماناشراقيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
20عليروستائيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
21مريمذوقيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
22مجتبيصالحي دزفوليدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي
23عليخجستهدانشکدگان فنی - دانشكده علوم مهندسي
24آزادهابراهيميان پير بازاريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
25فاطمهاسماعيلي خليل سراييدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
26محمدمحمدي خاناپشتانيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
27سلماننظري شيركوهيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
28عاطفهحسن زادهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
29ندااساسيان كلوردانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
30زهرانصراللهيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
31سيد مهديشريفياندانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
32كامرانكي نژاددانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
33هدايتعزيزپوردانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن
34جمشيدمحمدي روشندهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
35محمد عليآروندانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
36سيد حامدموسويدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
37كامبيزقائمي اسكوئيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
38احمدحلاجي ثانيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
39عميدالديننورعليشاهيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
40عليفاضليدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
41تارافريضهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
42فرخندههمتي شيرايهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
43عابدزاده گل محمديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
44محسنشهروسونددانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين
45محمدپورجعفرچليكدانيدانشکدگان فنی - دانشكده فني كاسپين
46محمدعليعبدليدانشکدگان فنی - دانشكده محيط زيست
47غلامرضانبي بيدهنديدانشکدگان فنی - دانشكده محيط زيست
48حميدرضاجعفريدانشکدگان فنی - دانشكده محيط زيست
49ناصرمهرداديدانشکدگان فنی - دانشكده محيط زيست
50احمدرضاياوريدانشکدگان فنی - دانشكده محيط زيست
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴۲۲ مورد.