نقشه دانشکدگان فنی۲ (امیرآباد)

1. معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی 9. آزمایشگاه فشار قوی
2. معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 10. دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
3. معاونت دانشجویی و امور فرهنگی 11. ساختمان انستیتو نفت
4. دانشکده مهندسی صنایع 12. رستوران دانشجویی 2
5. دانشکده مهندسی مهندسی نقشه برداری 13. درب خیابان کارگر شمالی (شرقی)
6. دانشکده مهندسی معدن 14. درب شماره 2 (غربی)
7. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 15.ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
8. دانشکده مهندسی مکانیک