نقشه دانشکدگان فنی۱ (مرکزی)

1 دانشکده مهندسی عمران
2 دانشکده مهندسی شیمی
3 دانشکده علوم مهندسی
4 درب خیابان 16 آذر
5 درب خیابان انقلاب
6 درب خیابان قدس