ریاست و معاونت ها

ریاست

رییس پردیس

دکتر ناصر سلطانی

تلفن: ۶۶۴۰۹۷۷۴

مسئول حوزه ریاست

اکرم پرتوی شایان

تلفن: ۶۱۱۱۲۲۵۴

 

 

فاکس: ۶۶۴۶۱۰۲۴

 

معاونت ها

 

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین عبدی‌زاده

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۸۰۴

معاونت پژوهشی

دکتر بهزاد رستمی

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۲۸

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر مهدی حسنلو

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۱۱

معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی

دکتر جلیل آقاراشد محصل

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۶۹

 

واحدهای مستقل زیر نظر ریاست پردیس

 

مدیریت روابط عمومی

محمدرضا تقی‌دخت

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۲۶۸

مشاور امور بین‌الملل پردیس

دکتر سیروس زمانی

پردیس ۲

تلفن: ۶۱۱۱۴۴۵۱

دفتر آموزشهای عالی تخصصی

دکتر سید محمدحسن پیش‌بین

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۴۱۱

مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت

دکتر فریبرز جولای

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۳۶۰۹

اداره حراست

محمدرضا محمدی

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۳۳۳۴

 

زیرمجموعه‌های معاونت اداری و مالی

 

مدیریت امور اداری و رفاه

طیبه کربلایی

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۲۱۸

مدیریت امور مالی

رضا عزیزی‌فر

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۲۴۱

مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس

طیب نژادعلیجانی

پردیس ۲ و مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۸۵۱

دفتر فنی

طیب نژادعلیجانی

پردیس ۲

تلفن: ۲-۸۲۰۸۴۶۰۱

 

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی

 

مدیریت امور انفورماتیک

محمدجلال زهره‌وند

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۳۴

مدیریت امور پژوهش‌های بنیادی

دکتر بهزاد رستمی

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۵۵۱

مدیریت امور پژوهش‌های کاربردی

دکتر کیوان صادقی

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۴۰۱۱

رییس کتابخانه پردیس مرکزی

دکتر مراد کریم‌پور

پردیس مرکزی

تلفن: ۶۱۱۱۲۲۲۷

رییس کتابخانه مرکزی پردیس ۲

دکتر مراد کریم‌پور

پردیس ۲

تلفن: ۸۲۰۸۹۸۰۵

 

زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی / پردیس ۲
 

امور دانشجویی

---

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۲۰

امور فرهنگی

---

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۱۱

امور ورزش

حسن محمودآبادی

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۲۶

امور تغذیه

حمیدرضا نائبی

تلفن: ۸۲۰۸۴۴۳۴

 

زیر مجموعه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / پردیس ۲
 

مدیریت امور آموزشی

دکتر محمود شاه‌آبادی

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۷۳

مدیریت امور تحصیلات تکمیلی

دکتر بابک نجار اعرابی

تلفن: ۸۲۰۸۴۲۶۹