تدوین یک استاندارد مهم ملی، به سرپرستی عضو هیات‌علمی پردیس دانشکده‌های فنی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۳
تدوین یک استاندارد مهم ملی، به سرپرستی عضو هیات‌علمی پردیس دانشکده‌های فنی

نخستین استاندارد ملی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ، توسط تیمی به سرپرستی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس، تدوین و آماده انتشار شد.

 به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، استاندارد « ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ – ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮه ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﻪ – ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ و روشﻫﺎی آزﻣﻮن»، برای  نخستین‌بار در کشور، توسط تیمی به سرپرستی دکتر فرشید چینی، عضو هیا‌ت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان دبیر تدوین این استاندارد و مشارکت متخصصانی از دانشگاه‌های فنی و صنعتی کشور، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشگاه رنگ، شرکت‌های تخصصی مرتبط و ستاد توسعه فناوری نانو تدوین و در صدمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو به تصویب رسید.

در فناوری ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ، با اعمال روش‌های ترکیبی شیمیایی و رسوب‌دهی سطوح، خواص تازه‌ای در سطوح ایجاد می‌شود که از جمله می‌توان به یخ‌گریزی، کاهش‌اصطکاک،خود‌تمیزشوندگی و مانند آن اشاره کرد که در صنایع مختلف کاربردهای ویژه‌ای دارند.

در تدوین این استاندارد، روشﻫﺎی آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻄﻮح و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ، بر اساس استانداردهای جهانی، تعیین و روش‌های اندازه‌گیری و آزمون دوام و مقاومت این سطوح در شرایط مختلف نیز ارایه شده است.

تدوین این استاندارد با حمایت ستاد فناوری نانو و سازمان ملی استاندارد انجام شده است.