دانشکده‌ها

دانشکده محیط زیست

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست: دکتر مجید نیلی احمدآبادی   تلفن: ۸۲۰۸۴۲۱۴

معاونت اداری ومالی: دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی  تلفن: ۸۲۰۸۹۷۴۹

معاونت آموزشی :  دکتر سعید صفری  تلفن: ۸۲۰۸۴۱۸۰

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:دکتر بابک نجاراعرابی  تلفن: ۸۲۰۸۴۳۳۲

دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

ریاست:  دکتر کارن ابری نیا   تلفن: ۳-۸۲۰۸52۰۲

معاونت اداری و مالی:  دکتر موسی آیتی   تلفن: ۸۲۰۸52۰۵

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر امیر فرهاد نجفی  تلفن: ۸۲۰۸52۰۴

معاونت پژوهشی: دکتر علیرضا ریاسی    تلفن: ۸۲۰۸52۰۶

دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی شیمی

ریاست:  دکتر رضا ضرغامی     تلفن: ۶۱۱۱۲۲۰۳

معاونت اداری و مالی:  دکتر پیام زاهدی   تلفن: ۶۱۱۱۳۰۵۹

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر زهرا منصورپور تلفن: ۶۱۱۱۲۲۷۴

معاونت پژوهشی:   دکتر امید توکلی   تلفن: ۶۱۱۱۲۹۳۱

دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

ریاست:  دکتر مهدی ملکان   تلفن: ۸۲۰۸۴۰۸۱

معاونت اداری و مالی:  -

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر محمود سرکاری خرمی تلفن: ۸۲۰۸۴۰۸۲

معاونت پژهشی:  دکتر حامد میرزاده سلطان پور   تلفن: ۸۲۰۸۴۱۵۱

دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی عمران

ریاست:   دکتر سهیل محمدی   تلفن: ۶۱۱۱۲۲۷۳

معاونت اداری و مالی:   دکتر مجید مرادی   تلفن: ۶۱۱۱۲۲۷۳

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر رضا کراچیان  تلفن: ۶۱۱۱۲۱۷۹

معاونت پژوهشی:   دکتر ایرج محمودزاده کنی   تلفن: ۶۱۱۱۲۲۶۳

دانشکده مهندسی معدن

ریاست:   دکتر عباس مجدی   تلفن: ۸۲۰۸۴۲۳۶

معاونت اداری و مالی:  دکتر هادی عبدالهی   تلفن: ۸۲۰۸۴۵۶۷

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر علی مرادزاده  تلفن: ۸۲۰۸۴۲۳۵

معاونت پژوهشی:   دکتر محمدحسین خسروی   تلفن: ۸۲۰۸۴۲۸۲

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

ریاست:  دکتر محمدسعادت سرشت   تلفن: ۸۲۰۸۴۲۴۲

معاونت اداری و مالی:  -

معاونت آموزشی : دکتر سمیع سمیعی اصفهانی  تلفن: ۸۲۰۸۴۵۱۳

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر رحیم علی عباسپور   تلفن: ۸۲۰۸۴۲۶۱

دانشکده صنایع

دانشکده مهندسی صنایع

ریاست:   دکتر فریبرز جولای   تلفن: ۸۸۰۲۱۰۶۷

معاونت اداری و مالی:  -

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر عطااله طالعی‌زاده  تلفن: ۸۸۳۳۵۶۰۵

معاونت پژوهشی:  دکتر سیدعلی ترابی   تلفن: ۸۲۰۸۴۱۸۴

1624944046-edu.jpg

دانشکده علوم مهندسی

ریاست:   دکتر علی معینی   تلفن: ۶۱۱۱۲۱۷۴

معاونت اداری و مالی:  -

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر حسین محمودی داریان تلفن: ۶۱۱۱۲۲۵۵

معاونت پژوهشی:  دکتر هادی امیری   تلفن: ۶۱۱۱۲۱۷۳

1624950836-inv.jpg

دانشکده محیط زیست

ریاست:   دکتر ناصر مهردادی    تلفن: ۶۱۱۱۳۱۵۶

معاونت اداری و مالی:  دکتر امیرهوشنگ احسانی    تلفن: ۶۱۱۱۳۱۶۶

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی: دکتر خسرو اشرفی  تلفن: ۶۱۱۱۳۱۵۹

معاونت پژوهشی:  دکتر محمدحسین نیک سخن   تلفن: ۶۱۱۱۳۵۷۸

1624944266-foman.jpg

دانشکده فنی فومن

ریاست:   دکتر سیدسعید محتسبی   تلفن: ۳۴۹۱۵۱۰۳-۰۱۳

معاون اجرایی: دکتر محمد محمدی خاناپشتانی   تلفن: ۳۴۷۳۳۱۵۱-۰۱۳

معاونت علمی:   دکتر عاطفه حسن زاده    تلفن: ۳۴۷۳۳۱۵۱-۰۱۳

1624944318-caspian02.jpg

دانشکده فنی کاسپین

ریاست:   دکتر محمدعلی آرون     تلفن: ۴۴۶۰۸۶۰۴-۰۱۳

معاون اجرایی:  دکتر حامد موسوی   تلفن: ۴۴۶۰۸۶۰۴-۰۱۳

معاونت علمی:   دکتر جمشید محمدی روشنده   تلفن: ۴۴۶۰۸۶۰۴-۰۱۳