پرویز جبه دار مارالانی

پرویز جبه دار مارالانی

سال و محل تولد: 1320، تبریز

رشتة تخصصی: مهندسی برق

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی، عضوپیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران، عضوکمیته مهندسی برق شورای عالی برنامه ریزی و سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق، چهره ماندگار عرصه مهندسی برق در سال 1381.

برخی از آثار:

نظریه‌ اساسی مدارها و شبکه‌ها، روش‌های‌ کامپیوتری طرح و تحلیل مدار، نظریه احتمال و کاربردهای آن، سیستم‌های کنترل نوین، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، الکترومغناطیس میدان موج.