آرشیو اخبار

Fouman TEDEX ۲۰۲۱ برگزار شد

Fouman TEDEX ۲۰۲۱ برگزار شد

نخستین رویداد تخصصی توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه استان گیلان مبتنی بر دانشکده فنی فومن (Fouman TEDEX ۲۰۲۱ ۱۸) آبانماه در دانشکده فنی فومن دانشکدگان فنی برگزار شد.