آرشیو اخبار

انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشکدگان فنی در فراخوان بین‌المللی دانشگاه کپنهاگ برگزیده شد

انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشکدگان فنی در فراخوان بین‌المللی دانشگاه کپنهاگ برگزیده شد

طرح عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشکدگان فنی و هیأت علمی همکار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با عنوان «کیفیت آب زیرزمینی ایران» در فراخوان بین‌المللی دانشگاه کپنهاگ برگزیده شد.